Văn Sơn Ngọc Diễm

Sự gặp gỡ của hai nhân cách giống như sự tiếp xúc của hai chất hóa học: nếu có bất kỳ phản ứng nào, cả hai đều chuyển hóa

Created with Snap Created with Snap

The wedding photo album

Our best day

May 10th, 2022